IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting

1839
Logo IGOV

Op 6 september 2018 wordt het IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting gehouden bij Dynniq in Amersfoort. Dit Kenniscafe’ nu eens niet rond één thema maar een mix van actuele onderwerpen.
Voor ieder van deze onderdelen zien we verschillende experts die vanuit hun kennis inhoud geven en met de aanwezigen hierover in gesprek gaan onder leiding van dagvoorzitter Daaf de Kok. Van de conclusies wordt verslag gemaakt en met elkaar bepalen we voor welke thema’s opvolging wenselijk is.

De LED driver (inleider: Ralph Langen, Signify/Philips)
De functies van de leddriver nu en in de toekomst. Beschouw de driver als het brein van het armatuur. Nu nog wordt er te weinig naar de mogelijkheden van de driver gekeken bij de aanschaf van een armatuur. Die kan meer zijn dan een voorschakelapparaat om de ledjes aan te sturen. Terwijl het zeker belangrijk is voor nu en voor de toekomst om juist meer te weten van de driver. Niet zozeer hoe deze technisch werkt, maar veel meer wat de mogelijkheden en de functies zijn die nu al beschikbaar zijn of binnenkort beschikbaar komen. Door hier meer kennis van te hebben kun je veel beter je visie op de toekomstige openbare verlichting invullen en keuzes maken. Daarnaast zijn er toch ook technische kwesties. Bijvoorbeeld de inschakelpiek die vooral bij gemeenten en provincies en rws met eigen voedingsnet een grote zorg zijn. Maar ook de arbeidsfactor die bij dimmen een rol kan gaan spelen. En wellicht komt DC ook aan de orde. Hoe zit dat dan met de driver? Kan dat gewoon dezelfde zijn die een AC en DC aansluiting heeft? Wat is de Zhaga standaard?

De nieuwe Elektriciteits-wet (inleiders Rick Poulussen, Enexis en P.H.W.J.M. Coppes, C+B advies)
Deze discussie is tweeledig; Enerzijds gaat deze over het veiligheidsniveau dat de nieuwe Netcode voor OVL netten op het net van een netbeheerder eist. En anderzijds over de eisen die de NEN1010 stelt voor overige OVL installaties.
De maximale toelaatbare waarde van de stroom door het menselijk lichaam van 37 mA moet overeen komen met de maximale toelaatbare waarde van de aanraakspanning van 50 V. Dat wil zeggen dat zolang de aanraakspanning van 50 V niet overschreden is de stroom door het menselijk lichaam niet hoger zal zijn dan 37 mA. De eis van aanraakspanning van 50V en de uitschakeltijd van 5 seconden geldt alleen voor netten waarin de aardingsvoorziening van de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, conform artikel 2.1.2.2 van de Netcode elektriciteit of indien het aardingssysteem van de netbeheerder wordt gebruikt voor de veiligheid van de laagspanningsnetten. De uitschakeltijd van maximaal 5 seconden – zogenaamde 5 seconden regel – vindt zijn oorsprong in de oudere versies van NEN 1010 (versies vóór 2007) en in de sectornormen.
De gezamenlijke netbeheerders onderzoeken de casus om voor zowel bestaande als voor nieuwe netten de 5 sec. regel als voorwaarde op te nemen. Dit heeft gevolgen voor vooral de bestaande netten.
Als er ruim 3 miljoen lichtpunten zijn aangesloten op het net van de netbeheerder die moeten voldoen aan de 5 sec. regel. Hoe kan het dan zijn dat voor overige lichtpunten geldt dat deze aan de veel strengere eis van de NEN1010 moeten voldoen. (1 sec) Heeft de NEN commissie wel voldoende stil gestaan bij de openbare verlichting installatie? Leidt het gemaakte onderscheid in de praktijk niet tot nog meer onduidelijkheden. Moeten we niet naar afspraken die voor alle OVL installaties gelden?

Wet Bodembescherming (inleider Koen Sanders, gem. Utrecht)
Wat moet u en uw aannemer volgens de wet Bodembescherming doen bij graafwerkzaamheden? Op de plaatsen waar bodemverontreiniging aanwezig is moeten maatregelen worden genomen om schadelijke effecten te voorkomen. Deze maatregelen bestaan uit het opleggen van beperkingen. Enerzijds zijn dat beperkingen voor het gebruik van de grond, bijvoorbeeld er geen groenten op kweken. Anderzijds zijn dat beperkingen bij de verwerking van grond, anders gezegd: als je gaat graven. De beperkingen bestaan
dan bijvoorbeeld uit het dragen van beschermende kleding, of het gebruik van zuurstofmaskers. Voor partijen die werkzaamheden in de grond uitvoeren, is het dus van belang te weten waar verontreiniging aanwezig is. Door de ARBO wet zijn ze verplicht gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de risico’s te beheersen. Die partijen moeten dus ook weten welke verontreiniging is aangetroffen en in welke concentratie. Dat bepaalt namelijk welke maatregelen genomen moeten worden. Helaas is niet alle benodigde informatie gemakkelijk terug te vinden. Bij het Bodemloket is weliswaar terug te vinden waar de bodem vervuild is, maar deze informatie is niet 100% dekkend, en belangrijker, de achterliggende informatie (stoffen en concentraties) ontbreekt. Die moet worden opgevraagd bij gemeenten en/of provincies. Bij sommige gemeenten is die informatie digitaal beschikbaar, bij andere alleen in de vorm van papieren rapporten. Of moet er nieuw bodemonderzoek gedaan worden. Kortom: het kost erg veel moeite, tijd en geld om de informatie bijeen te zoeken door partijen die deze informatie nodig hebben, maar soms ook door gemeenten om de info aan te leveren.
Hoe moet dat als je duizenden masten vervangt? Wat betekent dit voor kosten en planning? Kan dit ook anders?

Dit Kenniscafé is DE kans om meer te weten te komen. Heldere informatie, concrete tips én zicht op de actuele ontwikkelingen. Maar ook voor OVLNL, want wij horen graag van u waar uw kennisbehoefte ligt zodat we daar op in kunnen spelen bij het ontwikkelen van publicaties.

Deelnemen
Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV, IGOV Innovatie Platform deelnemers en netbeheerders. Voor niet-deelnemers en overige kost de toegang 150,00 euro excl. btw. per persoon.

Aanmelden via https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren

Voor vragen of opmerkingen mail naar: kenniscafe@igov.nl
Wilt u dit Kenniscafé sponsoren? Mail ons voor informatie over de mogelijkheden en voordelen.

Programma

13:00 uur
Welkom door de dagvoorzitter Daaf de Kok.

13:10 – 14:00
➢ De LED driver, inleider Ralph Langen, Signify/Philips.
➢ De gevolgen van de nieuwe E-wet, inleider Rick Poulussen, Enexis netbeheer.➢ Wet bodembescherming, inleider Koen Sanders, gemeente Utrecht.

14:00 – 15:00
Discussie ronde per onderwerp

15:00 – 15:15
Pauze

15:15 – 16:00
Samenvatting en vervolgafspraken

16:00

Einde