IGOV Innovatie Platform (Dag van de Openbare Ruimte)

844

Het IGOV organiseert een oprichtingsbijeenkomst voor het IGOV Innovatie Platform. Tijdens de dag van de openbare ruimte op woensdag 10 oktober zal de bijeenkomst worden gehouden.

De aanleiding:

Het ministerie van EL&I wil door middel van het programma “Inkoop innovatie urgent” innovatie stimuleren via inkopen. Innovatiegericht inkopen is een win-winsituatie: het bedrijfsleven krijgt de kans om creatieve en innovatieve producten te ontwikkelen en de overheid krijgt effectieve en efficiënte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In het kader van de topsectorenaanpak is het programma “Inkoop innovatie urgent” gestart met acht thema’s. In overleg met vertegenwoordigers van de topsectoren starten in 2012 minimaal twee boegbeeldprojecten per thema. Openbare Verlichting is een van de boegbeeldprojecten. Het expertise centrum aanbesteden; PIANOo begeleidt het proces in samenwerking met IGOV.

Het idee:

Getriggerd door PIANOo en het programma “Inkoop innovatie urgent” is nagedacht over de situatie in Nederland in het werkveld OVL en de rol van IGOV.
Aan het IGOV kunnen tot op heden alleen overheden deelnemen. In het verleden werden regelmatig fabrieksbezoeken georganiseerd. Omdat niet alle marktpartijen kunnen worden bezocht en om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is dit stop gezet. De kennisuitwisseling met de markt wordt nu gedaan via IGOV kenniscafés. Nadeel hiervan is dat er niet ruim de tijd is om diep op onderwerpen in te gaan en ook niet alle onderwerpen kunnen in korte tijd aan bod komen. De praktijk leert dat er vanuit de overheden als ook vanuit de marktpartijen behoefte is aan kennis uitwisseling en het met elkaar in gesprek komen. Er is geen bestaand platform op het gebied van openbare verlichting die deze gelegenheid biedt.

Het ligt in de lijn van de rol van het IGOV als kennisplatform om hier op in te springen door het bieden van een platform waar overheden en marktpartijen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. page2image920

De bedoeling:

Het stimuleren en initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het zowel technische als procesmatige of regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op gebruikswaarde, duurzaamheid, energiezuinigheid, kosten en baten. Het
programma moet groeien door de inbreng vanuit de praktijk via de deelnemers. Enige voorwaarde is de relatie met openbare verlichting. Er is alle ruimte om out of the box te denken. Aan de andere kant kan ook het op innoverende wijze toepassen van conventionele technieken aan de orde komen. Concrete uitwerking, resultaten en-of doelen worden met elkaar gesteld per onderwerp. Onderwerpen kunnen gerangschikt worden naar toepassings mogelijkheid op korte en-of lange termijn en alles wat daar tussen zit.

Organisatie:

Alle overheden en marktpartijen die bij willen dragen aan een actieve kennis en informatie uitwisseling kunnen deelnemen door lid van het IGOV Innovatie Platform te worden. In die zin is het een openbaar platform. IGOV is eigenaar en trekker en faciliteert het platform door het organiseren van bijeenkomsten en publiceren van onderwerpen die hiertoe geschikt zijn. De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden en-of genodigden van het IGOV. Het streven is uiteindelijk te groeien naar een maximum aantal leden van 75% van het aantal IGOV/overheidsleden. Aanname van leden is op volgorde van aanmelding.
IGOV leden zijn automatisch ook IGOV Innovatie Platform lid. Verder is het IGOV Innovatie Platform geheel gescheiden van het IGOV overleg platform.

Communicatie:

De IGOV mediapartners zullen de communicatie rond de IGOV Innovatie Platform bijeenkomsten verzorgen via social media, internet en vakpers.

Kosten:

Het IGOV Innovatie Platform moet zichzelf financieel staande houden. IGOV zal wel de aanloop investering doen tot er voldoende betalende IGOV Innovatie Platform leden zijn. De jaarlijkse bijdrage per bedrijf met een maximum van twee personen is 850 euro excl. btw. IGOV leden zijn automatisch lid en kunnen zonder bijkomende lidmaatschapskosten deelnemen aan het platform. Het is mogelijk voor overheden om ervoor te kiezen alleen Innovatie Platform lid te worden.

Baten:

Met de inkomsten van de ledenbijdragen wordt een budget gevormd voor het faciliteren van de bijeenkomsten en indien toereikend kan projectfinanciering plaatsvinden. Te denken valt aan het vormen van een revolving fund. Het uitgangspunt is dat het budget steeds binnen het lopende kalenderjaar volledig wordt uitgeput ten gunste van de doelstelling. Het initiatief heeft geen winst oogmerk. Over de wijze van besteding zullen de leden gehoord worden.

page3image944

Platform bijeenkomsten:

Naar verwachting worden er twee IGOV Innovatie Platform bijeenkomsten per jaar georganiseerd met en voor de leden. Het streven is om daarnaast openbaar, dus ook voor niet-leden een Nationale Openbare Verlichting Innovatie Dag te organiseren.

De oprichtingsbijeenkomst:

Deze oprichtings bijeenkomst wordt georganiseerd om de ideeën uit te dragen en toe te lichten. Daarnaast wordt de behoefte, haalbaarheid en invulling gepeild. De Dag van de Openbare Ruimte is daar bij uitstek een podium voor. In de periode daarna gaat de verdere ledenwerving en communicatie van start en worden de eerste bijeenkomsten voorbereid. De eerste IGOV Innovatie Platform bijeenkomst wordt in maart 2013.

Voor aanmelding en vragen mailt u naar innovatieplatform@igov.nl