Beheernet.nl toegevoegd aan bedrijvengids OpenbareVerlichting.nl

1576
Beheernet

Beheernet.nl is toegevoegd aan de bedrijvengids van OpenbareVerlichting.nl Hieronder leest u meer info over Beheernet.nl.

Beheernet.nl is de deskundige voor gemeentelijke organisaties bij het adviseren van en begeleiden naar installatieverantwoordelijkheid (IV-schap) voor elektrische laagspanningsinstallaties zoals beschreven in de Nederlandse norm NEN 3140.

Middels 8 concrete stappen met duidelijke resultaten en eigenaren, krijgt installatieverantwoordelijkheid binnen uw gemeentelijke organisatie vorm. Met het doorlopen van deze stappen, werkt de organisatie aan het continu verbeteren van de veiligheid rondom het werken aan en in de nabijheid van laagspanningsinstallaties.

Deze ondersteuning verzorgt Beheernet organisatie breed. Dus voor alle elektrische laagspanningsinstallaties in eigendom van de gemeente. Zowel voor gebouwen, rioolobjecten, openbare verlichting, laadpalen, marktkasten, verkeersregelinstallaties, civiele kunstwerken, fonteinen en overige voorkomende elektrische laagspanningsinstallaties.


Nog niet helemaal overtuigd van nut en noodzaak om de NEN 3140 te implementeren binnen uw gemeente? Bekijk dan de animatie in de bedrijvengids!