Spectrum Advies & Design B.V.

Logo Spectrum Advies

Spectrum Advies & Design B.V.
Hoge Eng-West 34
3882 TR PUTTEN
0341 35 90 00
www.spectrumadvies.nl

info@spectrumadvies.nl

Spectrum Advies & Design “verlicht” uw openbare ruimte
Spectrum Advies & Design, een adviesbureau voor verlichting in de openbare ruimte. De medewerkers van Spectrum Advies & Design hanteren bij alle beslissingen die zij in hun dagelijkse activiteiten nemen de principes van onpartijdigheid, objectiviteit en integriteit.
Alleen op die manier kunnen wij optimaal functioneren als onafhankelijk dienstverlener met een klantgerichte aanpak.

Spectrum Advies & Design hecht hierbij belang aan:
• het donker het donker te laten waar mogelijk, onze kreet “soms is maanlicht het beste licht”
• realisatie van veilige verlichting, met aandacht voor milieu en voorkoming van lichthinder
• juist beheer van verlichting, maar ook aandacht voor het verkrijgen van draagvlak voor de beherende organisatie.
• niet alleen kijken naar de kosten en de installatie. Om een zorgvuldige afweging mogelijk te maken wordt aandacht geschonken aan de eenmalige en exploitatiekosten, het rendement, het resultaat in termen van veiligheid, leefbaarheid, beheerbaarheid, efficiency, (energie)besparingen, milieu.
• Integrale kwaliteit van de openbare ruimte realiseren door expliciet aandacht te geven aan leefbaarheid en sfeer, op een verantwoorde wijze.

Beleidsvorming, beleving, detachering beheer, bestekken en aanbesteding, directievoering en toezicht, lichtontwerp


Beleidsvorming voor openbare verlichting
Beleidsvorming voor openbare verlichting gaat om keuzes maken. Veiligheid op straat, beleving maar ook effecten op het vlak van duurzaamheid en energie besparing staan soms haaks op elkaar.
Hierbij dient niet alleen gekeken te worden naar het hier en nu maar ook naar de toekomstige ambities van de gemeente van de openbare ruimte.
Scenario’s op het gebied van kwaliteit en de effecten op de investering, besparing en exploitatiebegroting geven een compleet beeld van mogelijkheden. Met een heldere rapportage kan het bestuur een afgewogen besluit nemen dat passend is bij de dynamiek en ambities van de gemeente.


Beleving
Licht in de openbare ruimte ≠ enkel het plaatsen van een lichtpunt, mast, schijnwerper.
Licht in de openbare ruimte = reflectie.
Licht ontstaat door reflectie. Reflectie van het wegdek, muren, gevels, straatmeubilair, beplanting – kortom, reflectie van oppervlaktes zorgen ervoor dat ons oog licht ziet. Contrasten tussen licht en donker bepalen of wij het licht aangenaam ervaren, verblindend of helemaal niets meer kunnen zien.
De keuze van het materiaal in de openbare ruimte bepaalt het soort licht dat moet toegepast worden. Zo blijft een openbare ruimte zowel stedelijk als landelijk na zonsondergang leesbaar. Licht na zonsondergang dient de gebruiker herkenning te bieden zodat deze zich comfortabel en veilig voelt op elk moment van de dag en de nacht.
Voor het beste resultaat is de lichtontwerper al in de conceptfase van het ontwerp van de openbare ruimte betrokken bij het vormgeven van de openbare ruimte. Zo wordt het aspect licht bewust geïntegreerd.
Spectrum ondersteunt alle betrokkenen tijdens dit hele projectproces, van concept naar uitvoering.


Detachering
Van zowel overheden maar ook vanuit de aannemerij krijgt Spectrum geregeld het verzoek tot leveren van ondersteuning. Voor ondersteuning op administratieve, beheersmatige en technische vraagstukken is Spectrum de gewenste partner met de juiste knowhow.
Onze dienstverlening leveren wij per dagdeel. Flexibele ondersteuning op uurbasis op afstand vanuit ons hoofdkantoor is ook bespreekbaar.
Door interne kennissessies, waarbij op gezette tijden door leveranciers workshops worden gegeven, wordt het op peil houden van ons gewenste kennisniveau geborgd.


Directievoering, toezicht en Installatieverantwoordelijke
De kernkwaliteiten daadkracht en verantwoordelijkheid zijn voor ons team de basis om namens opdrachtgevers de werkzaamheden van aannemers op juistheid te kunnen beoordelen. Het is topsport om binnen de gestelde kaders financiële en kwaliteitskaders de balans te zoeken tussen redelijkheid en billijkheid.
De medewerkers van Spectrum hebben ervaring, daadkracht, kunnen effectief communiceren en zijn niet bang om, met respect voor opdrachtgever en opdrachtnemer, ongevraagd advies te geven.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid hierbij onszelf een spiegel voor te houden en van elkaar te leren.


Beheren
Wat Spectrum betreft gaat beheren verder dan “in stand houden” alleen, voor wie doen we het? Als overheid streeft u naar een openbare ruimte waarin mensen zich veilig kunnen verplaatsen en comfortabel voelen. De openbare verlichting speelt hierin een steeds belangrijkere rol. De uitdaging voor het beheer is om de beschikbaarheid van verlichting op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te garanderen.
Spectrum heeft al veel opdrachtgevers mogen ondersteunen met het maken van verantwoorde afwegingen tussen kosten en budget in relatie tot doelstellingen zoals energiebesparing, beschikbaarheid en (beeld)kwaliteit.
Als onafhankelijk adviesbureau kunnen wij u ondersteunen in de complete beheercyclus. We hebben de kennis en ervaring om voor u het volledige beheer voor u uit te voeren of te ondersteunen bij specifieke taken. Van het maken van plannen tot en met operationeel beheer.
Met Spectrum is “Alles onder controle”


Bestekken en aanbesteding
Na de beleidsvorming volgt het inkooptraject voor openbare verlichting. De vertaling van het beleid naar heldere contracten vormt een wezenlijk onderdeel van het advieswerk. Spectrum ondersteunt de overheid bij het opstellen van de bestekken, de keuze van de aanbestedingsvorm en begeleiden van de klant tijdens het aanbestedingstraject. De jarenlange expertise voorkomt verassingen die soms op de roerige markt aanwezig. Met nieuwe ideeën en concepten bewegen onze producten mee met de ontwikkelingen in de markt van openbare verlichting.


Lichtontwerpen
Lichtontwerpen geven de klant informatie over bestaande of nieuw te verlichten openbare ruimte.
Een lichtontwerp kan bestaan uit een lichtberekening van een enkel straatprofiel tot een ontwerp met een complete uitwerking van een VO, DO of UO. Op deze manier kan ingespeeld worden op de wensen van de opdrachtgever. Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen, maar wij zijn ook in staat waar dit nodig is af te wijken als dit leidt tot een beter ontwerp.