Nobralux

Logo Nobralux

Nobralux
Amsterdam – Apeldoorn – Boxtel
Postbus 13
5280 AA BOXTEL
t: 041 144 04 00
info@nobralux.nl
www.nobralux.nl

Nobralux – Mensen maken het verschil in de openbare ruimte.

Als onafhankelijk bureau zorgen wij voor beheer en advies, op het gebied van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en andere elektrische objecten. Eigenlijk alles met een stekker in de buitenruimte.

De missie van Nobralux is om de buitenruimte beter te maken. Hiermee dragen we bij aan een openbare ruimte die aantrekkelijker, duurzamer en veiliger is, tegen verantwoorde kosten.

• Veilig
Een sociaal veilige en verkeersveilige openbare ruimte en veilige elektrische installaties.
• Duurzaam
Circulariteit, het terugdringen van verbruik materialen en energie.
• Mooi
De buitenruimte als ruimte voor beleving.
• Efficiënt
Goed beheer en onderhoud betekent: tijdig oplossen van storingen en kwalitatief goede uitvoering, tegen optimale kosten.

Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden tussen enerzijds de beheerfunctie en anderzijds de uitvoeringsfunctie strikt gescheiden zijn. Vaak wordt door gebrek aan tijd en kennis erop vertrouwd ‘dat het wel goed is’. De ervaring leert dat een goede controle waardevol is. Goed beheer levert de gewenste kwaliteit op straat. Klachten en storingen worden tijdig opgemerkt en verholpen. Het areaalbestand is op orde. De kosten zijn marktconform en zorgen niet voor verrassingen. En dit alles voor een tevreden bewoner en bezoeker van dorp en stad.

Ons beheersysteem LiteWeb vormt de spin in het web voor perfect beheer. Nobralux verzorgt het beheer van meer dan 350.000 objecten (veelal openbare verlichting). Onze 40 collega’s zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners, aannemer, netwerkbedrijf en leveranciers.

Naast beheren geeft Nobralux advies. Van ambitie naar resultaat. We verstrekken inzicht met LiteView. We maken (beleid)plannen, ontwerpen slimme, duurzame en mooie verlichtingsoplossingen. We selecteren de beste aannemer en zien toe op een kwalitatief goede en tijdige uitvoering.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor elektrische veiligheid (Arbowetgeving) ondersteunen en organiseren wij de zogenaamde installatieverantwoordelijkheid.

In expertteams wordt consequent gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten die bijdragen aan een betere openbare ruimte. Onze processen zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Nobralux ziet het als haar taak om opdrachtgevers van actuele kennis te voorzien. Trainingen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van Verlichting, Verkeer, Installatieverantwoordelijkheid en de rol van de Regisseur in de openbare ruimte.

Nobralux is aangesloten bij de kennisnetwerken NSVV, OVLNL en NLingenieurs.

Diensten – Van ambitie naar resultaat
Planvorming > Ontwerp & voorbereiding > Bestek & Aanbesteding > Directievoering & Toezicht > Beheer>

Producten
ContractBeheerst | LiteView | LiteWeb | Lichtscan | Armaturenwijzer | Opleidingen